Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών για την απευθείας ανάθεση του έργου «Κατασκευή συνδέσεων ακινήτων με δίκτυο αποχέτευσης» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 118 & 120 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 50 & 53 του Ν. 4782/21