Ανάκληση της αριθμ.71/2020 προηγούμενης απόφασης που αφορά στην έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2021 και λήψη νέας, κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής