Αποδοχή ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 στους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου – ΙΔΟΧ – σε σχολικές μονάδες της χώρας κατά το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου