Έγκριση όρων σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της Περιφέρειας Αττικής για το έργο «Ανακατασκευή παιδικών χαρών με στόχο την ποιοτική τους αναβάθμιση και την πιστοποίησή τους για τη νόμιμη λειτουργία τους, Δήμου Δάφνης-Υμηττού» Β) εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου υπογραφής της προγραμματικής Σύμβασης και Γ) ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, για συγκρότηση επιτροπής κοινής παρακολούθησης του ως άνω έργου