Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2017 κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής