Α) Έγκριση παράτασης των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Δάφνης-Υμηττού με τους ίδιους όρους: α) Κοινωνικό Παντοπωλείο, β) Παροχή Συσσιτίου και γ) Κοινωνικό Φαρμακείο, του Ε.Π. «Αττική» με κωδικό ΟΠΣ:5001456 και Β) εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή».