Αποδοχή ποσού κατάθεσης 9ης, 10ης ,11ης και 12ης μηνιαίας κατανομής έτους 2018 για κάλυψη δαπανών για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες.