Αποδοχή επιχορήγησης ποσού για την Ενίσχυση ρευστότητας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 στους Δήμους της Χώρας ,προς κάλυψη εκτάκτων αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19