Αποδοχή επιχορήγησης ποσού για κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου – ΙΔΟΧ – σε σχολικές μονάδες της χώρας κατά το χρονικό διάστημα Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020