Λήψη απόφασης για χωροθέτηση πληροφοριακών πινακίδων και λευκής διαγράμμισης επί της οδού Χίου στη Δημοτική Κοινότητα Δάφνης