Έγκριση του αριθμ. Νο 1 πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για “Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ” και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου