Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο καθορισμού τέλους Διαμονής Παρεπιδημούντων