Λήψη απόφασης εξειδίκευσης  Πίστωσης με Κ.Α 15.6471.0004 και τίτλο:«Δαπάνες πολιτιστικών δραστηριοτήτων»