Έγκριση του Νο 2 Πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Διαμόρφωση χώρων για την τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς» και ανάδειξη Οριστικού Αναδόχου