Ορισμός μελών τακτικών και αναπληρωματικών της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρων για την τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς».