Τροποποίηση της αρ.178/2014 προηγούμενης του Σώματος που αφορά στη Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Ανταλλακτικών και Δαπανών Επισκευής οχημάτων βάσει του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4441/2016