Τροποποίηση της αριθ. 170/2018 προηγούμενης απόφασης του σώματος περί Συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμών και απευθείας αναθέσεων, για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2019 βάσει του Ν. 4412/2016