Έγκριση διενέργειας του έργου, έγκριση της αριθμ. 91/2018 της μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (Π.Δ. 171/87 αρθρ.15) του έργου «Επισκευή – αντικατάσταση κατεστραμμένων πίλλαρ-πινάκων δικτύων κλπ (ηλεκ/φωτισμού) »