Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού  για την  οικονομική  παρακολούθηση  του  έργου «Καθαρισμός και συντήρηση  φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων που βρίσκεται στα  όρια  περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ ΑΕ».