Αποδοχή επιχορήγησης ποσού: Απόδοση εσόδων από στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 στους Δήμους στους χώρας, στους κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων στους ως 1η, 2η και 3η δόση