Ανάκληση της υπ.αριθ. 285/2022 απόφαση του σώματος που αφορά την «Έγκριση διενέργειας τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ εργαζομένων του Δήμου Δάφνης-Υμηττού».