Αποδοχή επιχορήγησης  ποσού για την κάλυψη δαπάνης  μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου