Α) Ανάκληση της με αρ. 55/24.04.2018 απόφασης του Δ.Σ και β) Λήψης νέας απόφασης για έγκριση σκοπιμότητας της μελέτης με τίτλο «Προμήθεια Μ.Α.Π.-Γάλα-Προληπτική Ιατρική», αριθμ. Μελέτης 01/2018 για τις αντίστοιχες ανάγκες του Δήμου και των εποπτευόμενων από το Δήμο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Α’ βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης-Υμηττού» και «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης- Υμηττού» (Σχολικές Επιτροπές)