Α) Έγκριση σκοπιμότητας της αριθμ. 51/2018 Μελέτης με τίτλο «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού», για τις ανάγκες του Δήμου, του ΟΚΠΔΥ, του ΟΠΑΔΥ, των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Β) έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεσή της