Έγκριση σκοπιμότητας της αρ.36/2018 μελέτης «προμήθειας κάδων απορριμμάτων-ανακύκλωσης και ανταλλακτικών» και διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της