Λήψη απόφασης για Παράταση εργασιών του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ».