Α) Έγκριση παράτασης του Προγράμματος  «Δομές Παροχής βασικών αγαθών: α) Κοινωνικό Παντοπωλείο, β) Κοινωνικό Φαρμακείο, γ) Δομή Παροχής  Συσσιτίου Δήμου Δάφνης-Υμηττού που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» με Κωδικό ΟΠΣ: 6001952 και Β) εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή.