Μεταβολές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν αποφάσεων των Διοικητικών συμβουλίων των αντίστοιχων ομώνυμων Νομικών Προσώπων και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.