Έγκριση 2ου Συγκριτικού Πίνακα της προμήθειας ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ και τροποποίηση του αρ.πρωτ.2714/22-2-2016 Συμφωνητικού