Εξειδίκευση πίστωσης δαπάνης στον Κ.Α. 10.6495.0001 με τίτλο «Έξοδα Διενέργειας Εκλογών»