Έγκριση: Α) συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ Άξονας Προτεραιότητας : Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων με τίτλο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Β) αποδοχής χρηματοδότησης Γ) κάλυψης από ίδιους πόρους του ποσού άνω των 210.000,00€ που θα χρηματοδοτήσει το Υπουργείο Εσωτερικών Δ) της αριθμ. 38/2018 οριστικής μελέτης του έργου και Ε) εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή κάθε νομιμοποιητικού εγγράφου που θα απαιτηθεί