Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την προμήθεια με γενικό τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων –ανακύκλωσης και ανταλλακτικών»