Έγκριση του κατεπείγοντος της αριθμ. πρωτ. 10744/26-7-2019 πρόσκλησης έκτακτη -κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου