Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεις κατά της συγχώνευσης τμημάτων στη Β΄ τάξη του 3ου Γενικού Λυκείου Δάφνης