Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2018 κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής