α)Αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου Δάφνης – Υμηττού στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια» στο Πλαίσιο της Πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος» και την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της Πράξης «Μελέτες ωρίμανσης έργων του Δήμου Δάφνης – Υμηττού» προϋπολογισμού 619.438,95 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και β)Εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο για την υπογραφή της αίτησης χρηματοδότησης, καθώς και οποιουδήποτε εγγράφου είναι απαραίτητο σύμφωνα με την πρόσκληση για τις ανάγκες υποβολής υλοποίησης και χρηματοδότησης της προτεινόμενης Πράξης