Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση εναλλακτικών παρόχων ενέργειας