Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικ. έτους 2023 ως προς τον πίνακα στοχοθεσίας του Ν.Π. που εποπτεύει ο Δήμος, με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ (ΟΠΑΔΥ)» και εισήγησή του στο Δημοτικό συμβούλιο προς ψήφιση.