Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών για την απευθείας ανάθεση του έργου: «ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθρ. 118 και 120 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρ. 50 και 53 του Ν. 4782/2021