Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 253/2022 και 17/2023 προηγούμενων αποφάσεων του σώματος που αφορά στην συγκρότηση της υπ’αριθμ. : 1. Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμών και απ’ευθείας αναθέσεων για προμήθειες και υπηρεσίες μηχανολογικού, ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού υλικού / υπηρεσίας, για το έτος 2023 βάσει του Ν.4412/2016.