Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό συμβούλιο της 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023.