Αποδέσμευση ποσών ΣΑΤΑ για πληρωμή λειτουργικών δαπανών