Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα της προμήθειας ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ και τροποποίηση του αρ.πρωτ.7338/24-5-2017 Συμφωνητικού