Για το Υποέργο 2: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΕΚΚ» για το χρηματοδοτούμενο έργο: «Ποιοτική Αναβάθμιση και αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών Δήμου Δάφνης – Υμηττού», (Ανάδοχος: Σύστημα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων ΑΝΑΚΤΗΣΗ Α.Ε.), Έγκριση εισαγωγής πρόσθετων κωδικών ΕΚΑ και των αντίστοιχων χρηματικών κατηγοριών, στη σύμβαση