Ανάθεση υπηρεσιών απολύμανσης των Δημοτικών κτηρίων και λοιπών κτηρίων και χώρων του Δήμου Δάφνης-Υμηττού με τη διαδικασία του κατεπείγοντος του άρθρου 32 παρ. 2.γ του Ν.4412/2016