Έγκριση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων α) «Αποδοχή ποσού για λειτουργικές δαπάνες των, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σχολείων (β` κατανομή)» β) «Έγκριση Κατανομής πιστώσεων έτους 2019 στα Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» και «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» σύμφωνα με απόφαση της ΔΕΠ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών κατόπιν της αριθμ. 28410/2019 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών» και γ) «Έγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.»