Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού του ανοιχτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού   με τίτλο  «Προμήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού και χημικού υλικού, για τις ανάγκες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και των Νομικών του προσώπων» και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.