Έγκριση του 3ου πρακτικού του  διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ (2020)» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου