Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (συμπληρωματική στοχοθεσία ) έτους 2020 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης – Υμηττού» που εποπτεύει ο Δήμος και εισήγησή του στο Δημοτικό συμβούλιο προς ψήφιση