Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της παρ. 11α του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 για το έτος 2017 για την «Προμήθεια και συντήρηση-επισκευή ελαστικών αυτοκινήτων»